Consumenten weergave

Algemene voorwaarden voor leverings- en betalingscondities

Download hier de algemene voorwaarden van Tehava

Inhoudsopgave
Artikel 1 - Algemeen
Artikel 2 - Offertes en aanbiedingen
Artikel 3 - Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
Artikel 4 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
Artikel 5 - Overmacht
Artikel 6 - Betaling en incassokosten
Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 8 - Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
Artikel 9 - Aansprakelijkheid
Artikel 10 - Risico-overgang
Artikel 11 - Vrijwaring
Artikel 12 - Intellectuele eigendom
Artikel 13 - Toepasselijk recht en geschillen
Artikel 14 - Vindplaats en wijziging voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties met Handelsonderneming Tehava B.V., hierna te noemen: ”Tehava” en een Afnemer waarop Tehava deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Tehava voor de uitvoering waarvan door Tehava derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor medewerkers van Tehava en haar directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Tehava en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ’naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Tehava niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Tehava in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 - Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Tehava zijn vrijblijvend, tenzij in de offertes een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Tehava kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend-, transport- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Tehava daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Tehava anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Tehava niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 - Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Tehava en de Afnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Afnemer Tehava derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Tehava dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Indien Tehava gegevens behoeft van de Afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Afnemer deze juist en volledig aan Tehava ter beschikking heeft gesteld.
4. Levering geschiedt af bedrijf van Tehava. De Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Tehava gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Afnemer.
5. Tehava heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6. Tehava is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Tehava de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zijn partijen in confesso dat het Tehava vrij staat de overeenkomst zodanig aan te passen dat een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst mogelijk is. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Tehava zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Tehava gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Tehava bevoegde persoon en de Afnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Tehava op en is voor de Afnemer evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Tehava een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10. Indien de Afnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen hij jegens Tehava gehouden is, dan is de Afnemer aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Tehava daardoor direct of indirect ontstaan.
11. Indien Tehava met de Afnemer een vaste prijs overeenkomt, dan is Tehava niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Afnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 4 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Tehava is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
- de Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst Tehava ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- indien door de vertraging aan de zijde van de Afnemer niet langer van Tehava kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen, is Tehava gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
2. Voorts is Tehava bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Tehava kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Tehava op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Tehava nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Tehava tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten welke daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Afnemer toerekenbaar is, is Tehava gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Afnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Tehava gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Tehava, zal Tehava in overleg met de Afnemer zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Afnemer toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Tehava extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Afnemer in rekening gebracht. De Afnemer is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Tehava anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen 7 dagen is opgeheven - ten laste van Afnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Tehava vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting haarzijds tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Tehava op de Afnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de Afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 5 - Overmacht
1. Tehava is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen welke voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop Tehava geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Tehava niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Tehava of van derden daaronder begrepen. Tehava heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Tehava haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tehava kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover Tehava ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Tehava gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 - Betaling en incassokosten
1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Tehava aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Tehava aangegeven. Tehava is gerechtigd om periodiek te factureren.


2. Indien de Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Afnemer van rechtswege in verzuim. De Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 4% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag, geen rekening houdende met aanmaningen of andere vormen van in gebreke stelling.
3. Tehava heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen te laten strekken in eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Algemene voorwaarden voor leverings- en betalingscondities

4. Tehava kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Tehava kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5. De Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Tehava verschuldigde.
6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Afnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
7. Indien de Afnemer in gebreke of in verzuim in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen blijft, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer. De werkelijk, door Tehava, gemaakte kosten zullen in rekening worden gebracht met een minimum van o 50 per factuur. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Afnemer worden verhaald. De Afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
8. Indien de Afnemer goederen heeft besteld, welke hij volgens afspraak vooraf dient te betalen en hij gedurende 2 weken nadat hij in kennis is gesteld dat de goederen voor hem gereed staan, nog steeds niet betaald heeft, wordt de hoofdsom, betrekking hebbende op die bestelling, opeisbaar voor Tehava. De integrale hoofdsom dient dan door de Afnemer tegen behoorlijk bewijs van kwijting voldaan te worden binnen de afgesproken betalingstermijn. Bij gebreke van tijdige betaling vallen de rente en de overige kosten vrij ten laste van de Afnemer.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Tehava in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Tehava totdat Afnemer alle verplichtingen uit de met Tehava gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door Tehava geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Tehava veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om Tehava daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De Afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van de verzekering op eerste verzoek aan Tehava ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Tehava gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Afnemer zich jegens Tehava bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval Tehava haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Tehava en door Tehava aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Tehava zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 - Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1. De door Tehava te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik volgens Nederlandse maatstaven zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik in Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Afnemer zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Tehava kan in dat geval andere garantieen andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden, na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Tehava verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
3. Reclames aangaande transport en manco’s dienen binnen 24 uur na ontvangst van de goederen gemeld te worden. Daarna is het recht op reclames aangaande transport en manco’s vervallen. In het geval de goederen zelf opgehaald worden, dient de Afnemer de goederen bij ontvangst te controleren er is daarna geen recht meer op manco’s.
4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Afnemer en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Tehava, de Afnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Tehava geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
5. Aanspraak op garantie vervalt ook wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van het gebruik van het geleverde (bijvoorbeeld door slijtage). Dit ter beoordeling door Tehava.
6. De Afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Tehava te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Tehava te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Tehava in staat is adequaat te reageren. De Afnemer dient Tehava in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
7. Indien de Afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.
8. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
9. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Tehava de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Afnemer, ter keuze van Tehava, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Afnemer voldoen. In geval van vervanging is de Afnemer gehouden om de vervangen zaak aan Tehava te retourneren en de eigendom daarover aan Tehava te verschaffen, tenzij Tehava anders aangeeft.
10. Tehava verleent slechts garantie indien en voorzover aan alle garantiebepalingen voldaan is en de garantie niet valt onder enige fabrieksgarantie of garantie van derden.
11. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Tehava daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Afnemer met een minimum van o 75 of 10% van de factuurwaarde van de onderzochte zaak.
12. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Afnemer in rekening gebracht worden.
13. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Tehava en de door Tehava bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9 -  Aansprakelijkheid
1. Indien Tehava aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Tehava is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Tehava is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Indien Tehava aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Tehava beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Tehava is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
4. Tehava is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Tehava aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Tehava toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6. Tehava is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 10 - Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Afnemer over op het moment waarop zaken aan de Afnemer in de macht van de Afnemer worden gebracht.

Artikel 11 - Vrijwaring
1. De Afnemer vrijwaart Tehava voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Tehava toerekenbaar is.
2. Indien Tehava uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden Tehava zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Tehava, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Tehava en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.

Artikel - 12 Intellectuele eigendom
1. Tehava behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Tehava heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Tehava partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechtbank van Maastricht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Tehava het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14 - Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Zuid Limburg alsmede bij de rechtbank te Maastricht onder nummer 5/2008 AL.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Tehava.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.